INSIDER three models

INSIDER

Program

Podmínky účasti a zásady ochrany osobních údajů

Níže najdete veškeré informace o podmínkách účasti a zpracování vašich osobních údajů v rámci věrnostního programu INSIDER („program zákaznických karet“).

 

Registrace a platnost

Společnost JC New Retail AG, se sídlem Innere Güterstrasse 2, CH-6300 Zug, Švýcarsko, telefon: +49 211 – 95 43 94 51, e-mail: [email protected] (dále „JC New Retail“ nebo „provozovatel programu“), provozuje tento program zákaznických karet s následujícím partnerem programu (dále „partner programu“):

• Peek & Cloppenburg s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika (dále „P&C“)

 

REGISTRACE DO PROGRAMU ZÁKAZNICKÝCH KARET

Společnost JC New Retail AG, se sídlem Innere Güterstrasse 2, CH-6300 Zug, Švýcarsko, telefon: +49 211 – 95 43 94 51, e-mail: [email protected] (dále „JC New Retail“ nebo „provozovatel programu“), provozuje tento program zákaznických karet s následujícím partnerem programu (dále „partner programu“):

Do programu zákaznických karet se můžete registrovat online (prostřednictvím QR kódu) na webu www.ansons.cz/cs/myaccount/registration a www.peek-cloppenburg.cz/cs/myaccount/registration nebo v kterékoli z kamenných prodejen P&C, konkrétně prodejen Peek&Cloppenburg a Anson. Kontakty a adresy prodejen najdete na www.peek-cloppenburg.com/cz/stores a www.ansons.com/cz/stores (dále „prodejny P&C“):

Pokud se budete do programu zákaznických karet registrovat online, zaregistrujete se odesláním žádosti o online registraci (kliknutím na tlačítko „Registrovat“).

Před odesláním zkontrolujte, zda jsou zadané údaje správné, a případně je opravte. Vaše účast v programu zákaznických karet se stává právně závaznou, jakmile vám ji potvrdíme e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Uložíme text smlouvy, který vám rovněž poskytneme. Po úspěšné registraci vám bude automaticky vydána elektronická zákaznická karta.

Při online registraci se automaticky vytvoří online účet na webu www.ansons.cz/cs/insider  nebo www.peek-cloppenburg.cz/cs/insider, kde bude uložená i vaše elektronická zákaznická karta. V online účtu můžete také požádat o plastovou zákaznickou kartu.

 

Pokud se budete chtít do programu zákaznických karet registrovat na základě papírové přihlášky, můžete vyplněnou a podepsanou žádost odevzdat v některé z prodejen P&C v České republice. Vaše účast se stává právně závaznou po prvním použití papírové zákaznické karty, kterou dostanete společně s papírovou přihláškou. V papírové přihlášce můžete také požádat o plastovou zákaznickou kartu.

V případě registrace do programu zákaznických karet na základě papírové přihlášky si můžete také vytvořit online účet na webu www.ansons.cz/cs/myaccount/registration nebo www.peek-cloppenburg.cz/cs/myaccount/registration. Údaje o zákaznické kartě si můžete uložit do svého online účtu, abyste je tam měli vždy k dispozici jako elektronickou zákaznickou kartu.

 

Po úspěšné registraci (online či na základě papírové přihlášky) dostanou všichni účastníci potvrzovací e-mail s dalšími informacemi.

 

POŽADAVKY NA OSOBNÍ ZPŮSOBILOST

Abyste mohli využívat program zákaznických karet, musí vám být před registrací minimálně 18 let, musíte mít bydliště v Evropské unii nebo ve Švýcarsku, nesmíte jednat v rámci podnikatelské činnosti a musíte také bez omezení souhlasit s těmito podmínkami.

Upozornění pro osoby s bydlištěm v Německu

V Německu působí dvě samostatné společnosti Peek & Cloppenburg, jedna se sídlem v Düsseldorfu a jedna se sídlem v Hamburku. Partner programu se sídlem v Praze patří do skupiny společností Peek & Cloppenburg KG se sídlem v Düsseldorfu. Adresy prodejen společnosti Peek & Cloppenburg KG se sídlem v Düsseldorfu najdete na webu www.peek-cloppenburg.de/de/stores

 

Kontakt na zákaznický servis

S dotazy k programu zákaznických karet nebo k vaší zákaznické kartě se můžete obracet na zákaznický servis: [email protected].

 

Ztráta a zneužití karty

Fyzická zákaznická karta zůstává majetkem provozovatele programu a provozovatel může kdykoli odvolat vaše právo používat vydanou zákaznickou kartu. Vydaná fyzická nebo elektronická zákaznická karta je nepřenosná a můžete ji používat pouze vy. V případě ztráty nebo podezření na zneužití zákaznické karty neprodleně informujte zákaznický servis.

 

Možné používání

Zákaznickou kartu mohou zúčastnění partneři programu používat takto:

Zákaznickou kartu můžete používat ve všech prodejnách P&C provozovaných partnerem programu.

S dotazy k používání zákaznické karty se obracejte na zákaznický servis.

 

Status a roční obrat

ÚROVNĚ STATUSU

V programu zákaznických karet vám provozovatel programu může přidělovat různé úrovně statusu. Získání určité úrovně statusu obvykle závisí na vašich nákupech a prodejích uskutečněných u partnera programu.

Program zákaznických karet zahrnuje úrovně statusu INSIDER ORANGE, INSIDER SILVER a INSIDER GOLD.

 

INSIDER ORANGE

Jako účastník programu zákaznických karet automaticky získáte status INSIDER ORANGE.

 

INSIDER SILVER

Pokud během posledních 365 po sobě jdoucích kalendářních dnů (dále „období výpočtu“) u partnera programu nakoupíte zboží v celkové hodnotě alespoň 12.500,00 Kč, ale méně než 25.000,00 Kč (včetně DPH) a při nákupech použijete svoji zákaznickou kartu, získáte po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů od dosažení minimální hodnoty status INSIDER SILVER.

 

INSIDER GOLD

Pokud během období výpočtu u partnera programu nakoupíte zboží v celkové hodnotě alespoň 25.000,00 Kč (včetně DPH) a při nákupech použijete svoji zákaznickou kartu, získáte po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů od dosažení minimální hodnoty status INSIDER GOLD.

 

ZAPOČÍTÁVÁNÍ NÁKUPŮ DO ÚROVNÍ STATUSU INSIDER

Nákupy v českých korunách započítávané do úrovně statusu u partnera programu při použití vaší zákaznické karty se týkají nevráceného nákupu všech produktů nabízených partnerem programu spotřebitelům, s výjimkou dárkových poukazů, tašek a vaků na šaty/oblek.

 

STANOVENÍ ÚROVNĚ STATUSU

Každému účastníkovi programu zákaznických karet je v daném okamžiku přiznána pouze jedna úroveň statusu. Pro určení úrovně statusu přidělené provozovatelem programu v souladu s těmito podmínkami je rozhodující nejvyšší úroveň statusu, která vám byla přidělena. Pořadí úrovní statusu je INSIDER Orange, INSIDER Silver a INSIDER Gold od nejnižšího po nejvyšší.

 

DOBA PLATNOSTI ÚROVNĚ STATUSU

Na rozdíl od úrovně statusu INSIDER ORANGE, která je přidělována vždy, vám mohou být úrovně statusu INSIDER SILVER a INSIDER GOLD přiděleny vždy na dobu minimálně dvanácti (12) měsíců (dále „doba platnosti úrovně statusu“).

 

UPGRADE NA ÚROVEŇ INSIDER GOLD

Pokud jako účastník s úrovní statusu INSIDER SILVER dosáhnete během období výpočtu minimální hodnoty pro status INSIDER GOLD před uplynutím období platnosti příslušné úrovně statusu, získáte úroveň statusu INSIDER GOLD třicet (30) dnů po dosažení minimální hodnoty pro období platnosti nové úrovně statusu (min. na 12 měsíců).

 

SNÍŽENÍ NA ÚROVEŇ INSIDER ORANGE

Pokud jako účastník nedosáhnete v příslušném období výpočtu minimální hodnoty pro žádnou z úrovní statusu, budete mít úroveň statusu INSIDER ORANGE. Totéž platí, jestliže uplyne období platnosti příslušné úrovně statusu, aniž byste během období výpočtu dosáhli minimální hodnoty.

 

SNÍŽENÍ NA ÚROVEŇ INSIDER SILVER

Účastník s úrovní statusu INSIDER GOLD ale po skončení období platnosti úrovně statusu, ve kterém během období výpočtu nedosáhne příslušné minimální hodnoty pro danou úroveň statusu, získá na následující období platnosti úrovně statusu status INSIDER SILVER.

 

INFORMACE O ÚROVNI STATUSU

Svůj aktuální status si můžete kdykoli ověřit u zákaznického servisu. Můžete si ho zobrazit také na webu www.ansons.cz/cs/insider nebo www.peek-cloppenburg.cz/cs/insider, pokud v něm máte zákaznický účet a uloženou zákaznickou kartu.

 

Bodový systém

NÁKUPY ZAPOČÍTÁVANÉ DO BODŮ INSIDER

Za nevrácené nákupy výrobků, které vám partneři programu nabízejí v prodejnách P&C pro spotřebitele, můžete jako účastník při používání zákaznické karty získávat body INSIDER. To se nevztahuje na nákupy dárkových poukazů, dárkového balení, tašek a vaků na šaty/oblek.

 

SBÍRÁNÍ BODŮ INSIDER

Podmínkou pro získání bodů INSIDER je, že ještě před zaplacením nakupovaných produktů budou načteny nebo zadány údaje z vaší zákaznické karty potřebné k získání bodů INSIDER.

 

SBÍRÁNÍ BODŮ INSIDER V PRODEJNÁCH

Podle toho, jak v prodejně za zboží platíte, musíte jako účastník buď při placení předložit svoji zákaznickou kartu pracovníkovi prodejny, nebo v případě platby u samoobslužné pokladny svoji zákaznickou kartu během platby načíst do pokladního systému.

 

Sbírání bodů INSIDER

BODY INSIDER ZA NÁKUPY

Za každou českou korunu, kterou zaplatíte s použitím zákaznické karty u našeho partnera programu za nevrácený nákup produktů započítávaných do programu zákaznických karet, získáte po předložení zákaznické karty jeden (1) bod INSIDER.

Pokud máte úroveň statusu INSIDER GOLD, získáte za každou českou korunu dva (2) body INSIDER.

 

PŘIPISOVÁNÍ BODŮ INSIDER

Získané body INSIDER budou na účet vaší zákaznické karty zpravidla připsány po dvou (2) kalendářních dnech za započítávané nákupy u partnera programu.

 

ODEBRÁNÍ BODŮ INSIDER

Pokud vrátíte nebo vyměníte zakoupený produkt, za který už vám byly na účet zákaznické karty připsány body INSIDER, bude vám vrácena kupní cena nebo její část, za každou českou korunu na úrovni statusu INSIDER ORANGE a INSIDER SILVER vám bude odečten jeden (1) bod INSIDER a za každou českou korunu na úrovni statusu INSIDER GOLD budou z účtu vaší zákaznické karty odečteny dva (2) body INSIDER.

 

Bonus / uplatnění bodů INSIDER

UPLATNĚNÍ INSIDEREM

Jakmile budete mít na účtu vaší zákaznické karty připsaných alespoň pět tisíc (5.000) bodů INSIDER, můžete se kdykoli obrátit na zákaznický servis a požádat o převedení připsaných bodů INSIDER nebo jejich části na bonus.

 

AUTOMATICKÉ UPLATNĚNÍ

Pokud nevyužijete všechny nasbírané body INSIDER na účtu vaší zákaznické karty, budou zbývající body minimálně jednou ročně automaticky převáděny na bonus, pokud budete mít na účtu zákaznické karty připsaných minimálně 5.000 bodů INSIDER.

 

Následující ustanovení platí jak pro uplatnění bodů INSIDER vámi, tak pro automatické uplatnění bodů: Za každých tisíc dvě stě padesát (1.250) bodů INSIDER získáte bonus dvanáct (12) korun českých a padesát (50) haléřů (12,50 Kč). Tento bonus bude automaticky započítán jako sleva při dalším nákupu v prodejně P&C provozované partnerem programu. Podmínkou pro poskytnutí této automatické slevy je, že ještě před zaplacením budou načteny nebo zadány všechny potřebné údaje z vaší zákaznické karty.

Pokud není bonus uplatněn, vyprší 90 dní poté, co byly body převedeny na bonus. Za body INSIDER ani za převedený bonus se nevyplácí hotovost.

 

Počet bodů

Aktuální počet bodů INSIDER najdete na pokladním dokladu při každém nákupu v prodejně P&C provozované partnerem programu. Aktuální počet bodů si také můžete kdykoli ověřit u zákaznického servisu. Můžete si ho zobrazit také na webu www.ansons.cz/cs/insider nebo www.peek-cloppenburg.cz/cs/insider, pokud v něm máte zákaznický účet a uloženou zákaznickou kartu.

 

Výhody

S každou úrovní statusu jsou spojeny určité (proměnlivé) výhody.

Tyto výhody můžete čerpat pouze po předložení zákaznické karty, nebo pokud máte zákaznický účet na webu www.ansons.cz/cs/insider nebo  www.peek-cloppenburg.cz/cs/insider a máte na něm uloženou zákaznickou kartu.

Přehled výhod najdete na webu www.ansons.cz/cs/insider nebo www.peek-cloppenburg.cz/cs/insider .

 

Řešení sporů

Evropská komise nabízí možnost řešit spory na online platformě, kterou provozuje. Tato online platforma, kterou najdete na externím webu https://ec.europa.eu/consumers/odr/, slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících ze smluv o poskytování online služeb. Provozovatel programu není povinen účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelskou rozhodčí komisí a také se takových řízení neúčastní.

 

Změny

Provozovatel programu si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit s platností do budoucna, pokud to bude nutné. Úprava může být nutná, pokud provozovatel programu chce rozšířit výhody programu zákaznických karet, jsou zjištěny nějaké nedostatky v pravidlech nebo změnu vyžadují změny právních předpisů nebo nová judikatura. O změnách podmínek účasti a dodatcích k nim budete informováni minimálně e-mailem. Změny budou považovány za vámi schválené, pokud do dvou (2) měsíců od oznámení neuplatníte námitku alespoň v textové podobě. V oznámení o změnách nebo dodatcích k podmínkám účasti vás provozovatel programu bude informovat o vašem právu uplatnit námitku. V případě námitky může provozovatel programu ukončit vaši účast běžnou výpovědí (viz „Doba platnosti a její ukončení“ dále).

Jakákoli podstatná změna nebo zrušení nějaké výhody vám budou oznámeny minimálně e-mailem, a to nejpozději čtyři (4) týdny před účinností takové změny, resp. zrušení.

 

Doba platnosti a její ukončení

Smluvní vztah pro účast v programu zákaznických karet trvá po dobu neurčitou.

Účast v programu zákaznických karet můžete kdykoli s okamžitou platností ukončit e-mailem nebo informováním provozovatele programu kliknutím na příslušné tlačítko online. Ihned po doručení výpovědi bude účet vaší zákaznické karty vymazán při dodržení zákonných povinností týkajících se uchovávání údajů a se zohledněním případného přetrvávajícího oprávněného zájmu provozovatele programu nebo partnera programu na uchovávání údajů, a dosažený status zanikne.

Provozovatel programu si vyhrazuje právo vypovědět běžným způsobem vaši účast v programu zákaznických karet e-mailem s výpovědní lhůtou čtyři (4) týdny. V případě výpovědi ze strany provozovatele programu váš status zanikne uplynutím výpovědní lhůty. Pokud není bonus uplatněn, vyprší 90 dní po uplynutí výpovědní lhůty. Za body INSIDER ani za převedený bonus se nevyplácí hotovost.

 

Právo obou stran vypovědět smlouvu z podstatného důvodu tím zůstává nedotčeno.

 

Vypovězení smlouvy

Podmínky vypovězení smlouvy

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy:

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů od data uzavření smlouvy.

Budete-li chtít uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, CH-6300 Zug, Švýcarsko, telefon: +49 211 – 95 43 94 51, e-mail: [email protected]) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jasným prohlášením (např. dopisem, zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

– Konec podmínek pro odstoupení od smlouvy –

 

Jak to vyžadují platné právní předpisy, poskytuje provozovatel programu tento vzorový formulář pro odstoupení smlouvy:

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

– Pro: JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, CH-6300 Zug, Švýcarsko, telefon: +49 211 – 95 43 94 51, e-mail: [email protected]:

– Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem/jsme (*) uzavřel/uzavřeli (*) k poskytování následující služby: Účast v programu zákaznických karet

– Objednáno dne (*) / doručeno dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze na papírovém formuláři)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Sdělení o ochraně osobních údajů

V následující části vás informujeme o zpracování osobních údajů v rámci vaší účasti v programu zákaznických karet.

 

Informace o správci údajů

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 26 nařízení GDPR, jsou společnými správci společnost JC New Retail AG, se sídlem Innere Güterstrasse 2, CH-6300 Zug, Švýcarsko, a společnost Peek & Cloppenburg s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika (dále společně jen „my“). Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu podle čl. 26 nařízení GDPR. Podstatné informace o této smlouvě vám na požádání rádi sdělíme. Společnost JC New Retail AG je v EU zastoupena společností Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf, Německo.

 

Popis používání údajů

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vaší účastí v programu zákaznických karet

Vaše základní údaje zpracováváme pro účely správy a fungování programu zákaznických karet a pro účely komunikace v této souvislosti. Tyto údaje jsou nezbytné pro účast v programu zákaznických karet a v žádosti o zákaznickou kartu jsou označeny hvězdičkou (*) jako povinná pole (oslovení, jméno, adresa a e-mailová adresa). Bez sdělení těchto údajů se programu nemůžete účastnit. Dobrovolně nám můžete v žádosti nebo během účasti v programu sdělit i další údaje, např. datum narození nebo telefonní číslo. Programu zákaznických karet se můžete účastnit i bez sdělení těchto dalších údajů, ale možná pak nebudete moct využívat všechny jeho výhody (např. reklamní akce nabízené určitým komunikačním kanálem).

V rámci účasti v programu zákaznických karet zpracováváme také údaje o transakcích, tj. informace (i) o vašich nákupech u partnera programu (obsah nákupního košíku, předmět nákupu a údaje o prodeji, způsob platby, zákaznické číslo, datum a místo nákupu, případné uplatněné slevy a kupóny); (ii) o nákupu a uplatnění kupónů a (iii) o vaší účasti v programu INSIDER (např. výhody poskytnuté v rámci slevových a reklamních akcí u partnera programu). Vaše základní údaje a údaje o transakcích zpracováváme za účelem plnění smlouvy a provádění kroků před uzavřením smlouvy, např. zpracování vaší žádosti, sbírání a uplatňování bodů INSIDER a ověřování k určení úrovně statusu a poskytnutí výhod a pro účely vyřizování vašich požadavků. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Pokud se účastníte našich akcí nebo jiných reklamních akcí, zpracováváme vaše základní údaje a údaje o transakcích pro účely provádění a organizace takových akcí nebo reklamních akcí (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

Právním základem pro zpracování dobrovolně sdělených základních údajů (data narození a telefonního čísla) je náš oprávněný zájem, abychom vám mohli poskytovat personalizované služby (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Pokud poskytnete souhlas se zasíláním personalizovaných zpravodajů, budeme k jejich zasílání používat vaši e-mailovou adresu. Za tímto účelem zpracováváme kromě vašich základních údajů a údajů o transakcích k analyzování vašeho nákupního chování u partnera programu také údaje o vašich interakcích, abychom mohli analyzovat vaše nákupní chování u partnera programu a posílat vám e-mailem reklamy na nabídky našich produktů, reklamní akce, jako jsou loterie nebo různé akce, výhody, jako jsou slevové akce, inspirace a pozvánky k průzkumům spokojenosti zákazníků přizpůsobené vašim osobním zájmům. Údaje o vašich interakcích jsou údaje o vaší interakci se zaslanými zpravodaji: Rozesílané zpravodaje jsou označeny pseudonymem. Zpracováváme také typ vašeho zařízení a do každého zpravodaje vkládáme sledovací pixel, pomocí kterého můžeme sledovat, kolik lidí obsah zpravodaje už otevřelo. Zaznamenáváme také, kdy naše zpravodaje čtete a na které odkazy klikáte, a odvozujeme z toho vaše osobní zájmy. Za tímto účelem také propojujeme tyto údaje o interakcích s vašimi základními údaji a údaji o transakcích. Na základě takto získaných údajů vytváříme profil uživatele, abychom mohli zpravodaj přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Právním základem pro výše uvedené zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Po registraci dostanete na zadanou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy a že chcete dostávat personalizovaný zpravodaj (tzv. princip double opt-in neboli poskytnutí dvojího souhlasu). Přihlášení k odběru zpravodaje i zmíněné potvrzení se zaznamenávají, aby bylo možné doložit, že registrace proběhla v souladu se zákonnými požadavky. Ukládá se i čas přihlášení a potvrzení a použitá IP adresa. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je evidovat potvrzení z vámi poskytnuté e-mailové adresy, že chcete na danou e-mailovou adresu dostávat zpravodaj.

Pokud budeme vaši e-mailovou adresu používat k šíření obchodních sdělení na naše vlastní podobné zboží nebo služby a vy proti tomu neuplatníte námitku, je právním základem náš oprávněný zájem informovat vás o takovém zboží nebo službách (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 českého zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zpracováváme také vaše základní údaje a údaje o transakcích a v případě souhlasu se zasíláním zpravodaje i údaje o vašich interakcích, abychom vám mohli poštou (nikoli e-mailem) posílat reklamu založenou na vašem nákupním chování a přizpůsobenou vašim osobním zájmům. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) pro účely informování o aktuálních nabídkách, akcích a loteriích partnera programu a provozovatele programu.

Vaše základní údaje a údaje o transakcích zpracováváme také zejména pro následující účely a k zajištění našich následujících oprávněných zájmů (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR): K uplatnění zákonných nároků a obhajobě v právních sporech (obchodní zájmy na zákonné obhajobě nároků a vymáhání práva), k analýze dat včetně vytváření skupin zákazníků a segmentace prostřednictvím automatického profilování a k vytváření statistik za účelem zdokonalování produktů a služeb (obchodní zájmy na rozvoji programu zákaznických karet), k ověřování totožnosti a prevenci podvodů (obchodní zájmy na ochraně před materiálními a nemateriálními škodami), pro účely zabezpečení IT (obchodní zájmy na bezpečnosti vlastních systémů) a k případné aktualizaci vašich údajů (obchodní zájmy na přesnosti údajů o účastnících programu zákaznických karet).

Přizpůsobování naší nabídky pro vás, např. v podobě personalizované služby nebo nabídky služeb přizpůsobených vašim individuálním zájmům, bude založeno na vytváření a segmentaci skupin zákazníků. Za tímto účelem vytváříme ze všech dostupných údajů o transakcích bez propojení s konkrétní osobou skupiny nebo segmenty zákazníků a bez odkazu na nabídku, která má být přizpůsobena (profilování). Na základě zaznamenaného nákupního chování, např. v podobě zakoupených produktů nebo času nákupu, vás náš systém zařadí do vytvořených skupin zákazníků nebo segmentů.

Tyto skupiny a segmenty zákazníků vytváříme, abychom mohli naši nabídku lépe přizpůsobovat vašim nákupním zájmům a vytvářet pro vás personalizovanější nabídku. Nejsou prováděna žádná další automatizovaná individuální rozhodnutí ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje zpracováváme, dokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo dokud neodvoláte svůj souhlas. Účast v programu zákaznických karet a s ní spojené uchovávání vašich údajů probíhá zpravidla na dobu neurčitou až do vypovězení nebo ukončení programu. Pokud pomine účel, pro který jsou vaše údaje shromažďovány, ledaže jejich další uchovávání bude nezbytné kvůli dodržování lhůt pro uchovávání údajů pro obchodní nebo daňové účely. Právním základem pro zpracování v posledně uvedeném případě je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

 

Příjemci údajů a třetí země

Údaje budou předány třetím stranám, které nejsou partnery programu nebo provozovateli, pouze s vaším předchozím souhlasem nebo na základě pověření zpracováním v souladu s čl. 28 nařízení GDPR v souladu s pokyny pečlivě vybraným poskytovatelům služeb (zpracovatelům), např. datovým centrům, tiskárnám, letter shopům nebo poskytovatelům IT služeb. V rámci zpracování údajů mohou být údaje předávány také příjemcům ze zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (tzv. třetí země). Jestliže v takovém případě neexistuje rozhodnutí EU o odpovídající ochraně, poskytujeme odpovídající záruky v souladu s právními požadavky, abychom zajistili ochranu osobních údajů. Podrobnosti vám na vyžádání sdělí zákaznický servis.

V určitých případech jsme také ze zákona povinni sdělovat osobní údaje příslušným orgánům (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).

 

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat v plném rozsahu nebo pro jednotlivé účely zpracování, a to písemným oznámením provozovateli programu nebo partnerovi programu (k rukám zástupce společnosti JC New Retail v Evropské unii: Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf, Německo), nebo elektronicky (e-mailem na [email protected]) resp. v případě souhlasu se zasíláním zpravodajů kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru ve zpravodaji. Tím nebude dotčena zákonnost už provedeného zpracování. Programu zákaznických karet se můžete účastnit, i když odvoláte souhlas se zasíláním zpravodajů. Upozorňujeme ale, že některé výhody mohou být nabízeny nebo čerpány pouze poštou nebo e-mailem.

 

Námitka proti zpracování

Můžete uplatnit námitku proti veškerému zpracování na základě našeho oprávněného zájmu podle čl.. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli uplatnit námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu. Programu zákaznických karet se můžete účastnit i v případě nesouhlasu s reklamou v rámci přímého marketingu.

 

Vaše další práva jakožto subjektu údajů

V souladu se zákonnými ustanoveními máte také právo odvolat každý poskytnutý souhlas a uplatnit námitku proti každému zpracování (čl. 21 nařízení GDPR), právo na sdělení, jaké údaje jsou o vaší osobě zpracovávány (čl. 15 nařízení GDPR), právo na opravu údajů (čl. 16 nařízení GDPR), právo na vymazání údajů (čl. 17 nařízení GDPR) a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR). V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) (čl. 77 nařízení GDPR).

 

Kontaktní údaje pro účely ochrany osobních údajů

Budete-li chtít uplatnit svá práva nebo budete-li mít jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se e-mailem na provozovatele programu na [email protected] nebo na zástupce společnosti JC New Retail v Evropské unii prostřednictvím našeho samostatného kontaktního kanálu pro tyto záležitosti:

Fashion ID GmbH & Co.
(pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti F-ID)
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf, Německo

 

Povinnost sdělit osobní údaje

Obecně nemáte povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Bez sdělení vašich údajů ale účast v programu zákaznických karet není možná nebo je možná pouze v omezeném rozsahu (např. žádné personalizované návrhy produktů).