Verze: srpen 2022

1. Obecně

1.1 Správcem ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů je:

Fashion ID GmbH & Co KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]
(dále jen "my")

Jsme spřízněnou společností společnosti Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862, a tudíž členem skupiny společností Peek & Cloppenburg (dále jen "skupina P&C"). Upozorňujeme, že existují dvě nezávislé společnosti Peek & Cloppenburg s německými sídly v Düsseldorfu a Hamburku. Pokud je v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uveden odkaz na společnost Peek & Cloppenburg, jedná se o společnost Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, jejíž prodejny naleznete zde.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Fashion ID GmbH & Co KG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme především proto, abychom mohli poskytovat funkční a snadno použitelné webové stránky. Chceme zajistit, abyste prostřednictvím těchto webových stránek mohli využívat náš obsah a nabídky. Kromě toho zpracováváme vaše údaje pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém je to povoleno zákonem. Další informace naleznete v následujících prohlášeních.

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Fashion ID GmbH & Co. KG ve formátu PDF najdete zde nebo kdykoli na adrese https://www.peek-cloppenburg.cz/privacy/, kde si jej můžete prohlédnout a uložit nebo vytisknout.

1.2 Osobní údaje jsou individuální informace o vašich osobních nebo faktických poměrech. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete během návštěvy našich webových stránek.

1.3 Naše partnerské společnosti zahrnují výhradně společnosti skupiny P&C, které jsou uvedeny v příslušném aktuálním seznamu našich partnerských společností. Aktuální seznam včetně lokací naleznete zde https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ nebo si jej můžete vyžádat e-mailem na adrese [email protected].

2. Shromažďování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek

2.1 Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste aktivně poskytli jakékoli osobní údaje. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Tyto údaje jsou shromažďovány anonymně nebo pomocí pseudonymů, abychom mohli doručit obsah webové stránky do počítače uživatele a abychom mohli provádět vyhodnocení v zájmu optimalizace a sledování funkčnosti našich webových stránek a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2.2 Naše protokolové soubory obsahují informace o datu a čase přístupu na naše webové stránky, typu, verzi a nastavení prohlížeče, vašem operačním systému a poskytovateli internetových služeb, jakož i informace o webových stránkách, ze kterých jste na naše webové stránky přišli nebo na které jste prostřednictvím našich webových stránek vstoupili, a o objemu přenesených dat.

2.3 V jednotlivých případech se zaznamenává také vaše IP adresa, tj. adresa, kterou vašemu počítači přidělí poskytovatel internetových služeb, jakmile se připojíte k internetu. IP adresa umožňuje komunikaci na internetu. Poskytovatel internetových služeb může sledovat, jaká IP adresa vám byla přidělena v jakém čase. Protože kompletní IP adresa tedy umožňuje alespoň nepřímý odkaz na osobu, zaznamenáváme vaši IP adresu výhradně ve zkrácené (anonymizované) podobě, takže odkaz na osobu je pro nás vyloučen, a ukládáme ji odděleně od osobních údajů. Údaje ze souboru protokolu se obvykle vymažou nejpozději po 14 dnech. Po uplynutí této doby mohou být údaje ze souborů protokolu v jednotlivých případech uloženy za účelem vyšetřování nesrovnalostí nebo bezpečnostních incidentů.

2.4 Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. V tomto ohledu neexistuje možnost vznést námitku proti zpracování.

3. Kontrola zůstatku na dárkové kartě

3.1 Abychom mohli zobrazit zůstatek na vaší dárkové kartě, zpracováváme o vás následující osobní údaje:

  • Číslo poukazu na dárkové kartě, PIN na dárkové kartě.

Vaše výše uvedené údaje budou vymazány ihned po zobrazení zůstatku (viz však bod 3.2).

Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutí a zpracování vašich údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné zobrazit zůstatek na dárkové kartě podle vašeho požadavku.

3.2 Abychom mohli sledovat a řešit technické chyby při kontrole zůstatku a abychom vás mohli v této věci podpořit prostřednictvím našeho zákaznického servisu, uchováváme číslo poukazu na dárkové kartě až po dobu jednoho měsíce od kontroly zůstatku.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám mohli pomoci v případě problémů.

4. Poskytování osobních údajů poskytovatelům služeb a příjemcům údajů

4.1 V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů můžeme vaše osobní údaje předávat externím zpracovatelům (čl. 28 GDPR), kteří jednají naším jménem a poskytují služby v souvislosti s naším obchodním vztahem. K předávání údajů dochází na základě smluv o zpracování údajů. Naši zpracovatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých konkrétních úkolů. Jsou smluvně zavázáni zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

4.2 Vaše osobní údaje budou pro výše uvedené účely zpřístupněny zejména následujícím třetím stranám jako zpracovatelům:

  • Provozovatel webových stránek, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf, Německo
  • Poskytovatel služeb sítě pro doručování obsahu / brány firewall pro webové aplikace, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Mnichov, Německo.
  • Poskytovatel hostingových služeb, Google Cloud, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko.
  • Monitorování cloudu, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Německo
  • Poskytovatel služeb pro kontrolu zůstatku na dárkových kartách, epay, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Německo

4.3 Pokud jsme k tomu oprávněni nebo povinni ze zákona (například na základě platných právních předpisů nebo soudního či správního příkazu), můžeme vaše osobní údaje zveřejnit.

4.4 Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Pokud jsou osobní údaje předávány příjemcům ve třetích zemích (mimo EHP), je takové předání založeno na příslušných rozhodnutích Komise EU o odpovídající ochraně nebo jsou poskytnuty vhodné záruky ve smyslu článku 46 GDPR pro ochranu vašich osobních údajů v souladu s právními požadavky (standardní smluvní doložky EU nebo závazná podniková pravidla) a subjekt údajů je o tom informován.

5. Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv pouze na zákonnost zpracování vašich osobních údajů do budoucna, nikoli však na dobu před oznámením o odvolání.

6. Vaše práva

6.1 V souladu se zákonnými podmínkami máte vůči nám následující práva týkající se vašich osobních údajů:

- právo na přístup,

- právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, s výjimkou těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro naše fakturační účely nebo pro které platí zákonná lhůta pro uchovávání,

- právo na omezení zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování,

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud (i) zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo (ii) pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací z důvodu našich oprávněných zájmů.

- právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.2 Své dotazy zasílejte e-mailem na adresu: [email protected] nebo na adresu:

Fashion ID GmbH & Co KG
Zákaznický servis
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.